Vanliga frågor

Allt fler inser vikten av att engagera sig i klimatfrågan. Som företagare eller represantat för en oranisation kan man kombinera klimatnytta med affärsnytta. Som privatperson kan det kännas bra att dra sitt strå till stacken. Marknaden för klimatkompensation är stor och frågorna är många, här reder vi ut några.


Vad innebär det att klimatkompensera?

Att klimatkompensera innebär att man reducerar växthusgas någonstans för att kompensera för sina egna utsläpp. Utsläpp orsakas när vi till exempel åker bil, flyger, använder el och papper eller äter mat. Reduktionen av växthusgas sker vid till exempel utbyggnad av förnyelsebara energikällor, vid smart avfallshantering eller vid trädplanteringar där det tidigare bara fanns barmark. Genom att finansiera så kallade utsläppsreduktioner som motsvarar de utsläpp vi ger upphov till möjliggör vi besparingar av utsläpp, ofta i tredje värden, som annars inte skulle ha blivit av. 

På vilka sätt kan man klimatkompensera?

De vanligaste sätten att klimatkompensera är genom makulering av utsläppsrätter, VER-projekt eller CDM- projekt. Inom EU finns ett system för handel med utsläppsrätter, systemet är välövervakat och innebär enkelt att EU- kommissionen bestämmer ett ”utsläppstak” för hur mycket växthusgas vissa utsläppsintensiva industrier får släppa ut. Klimatkompensation genom VER- projekt (Voluntary Emission Reduction), eller CDM- projekt (Clean Development Mechanism) innebär en verklig klimatnytta då syftet är att bidra till en hållbar miljöutveckling genom till exempel trädplantering, utbyggnad av alternativ energi eller avfallshantering. 

Måste det kosta mycket pengar?

Klimatinstitutet erbjuder ett enkelt och prisvärt alternativ för alla som vill klimatkompensera.

All klimatkompensation är bättre än ingen alls. Det innebär att det inte alltid är ekonomiskt försvarbart att kompensera för alla utsläpp man direkt eller indirekt ger upphov till för att nå CO2 neutralitet. Alla företag och organisationer skall ges möjlighet att kompensera för de delar man anser sig ha råd till. Klimatinstitutet erbjuder idag klimatkompensation i alla nivåer från enstaka ton till omfattande anpassade företagslösningar.

Vilka garantier får vi på att klimatkompensationen gör nytta?

En viktig faktor när man beställer klimatkompensation är att kunna verifiera vilka kompenserande åtgärder som har genomförts. Klimatinstitutet tillämpar total transparens, det innebär att varje klimatpaket specifikt deklareras med serienummer och certifikat så att våra uppdragsgivare alltid kan försäkra sig om att det som ingår är unikt. Vidare registreras varje makulering av utsläppsreduktioner och redovisas i samband med leverans.

Vad vinner vårt företag på att klimatkompensera?

En ökad miljöimage som ger ett stärkt varumärke. Miljömedvetenhet är idag en av de värdegrunder som konsumenter, företag och medarbetare rankar högst. Klimatkompensation skall löna sig, därför är det viktigt att vi liksom våra uppdragsgivare upplever att aktivt miljöarbete leder till såväl ökad image, som till ökad försäljning av produkter och tjänster.

Hur vet våra kunder att vi tar klimatansvar?

I alla klimatpaket som Klimatinstitutet levererar ingår en rad marknadsföringsåtgärder, här finns bland annat certifikat, bannerutbud, stickers, webbpresentation och rekommendationer för hur man bäst kommunicerar ut företagets klimatsmarta profil.

Vi är ISO-certifierade, hur påverkar ett klimatpaket?

Klimatpaket från Klimatinstitutet konkurrerar inte med, eller ersätter, en ISO certifiering men är ett lämpligt komplement och kan med fördel inkluderas i ett miljöledningssystem.


Upphandla klimatkompensation?

Företag eller organisationer som redan fattat beslut om klimatkompensation bör varje år upphandla klimatkompensationen på nytt för att på så sätt tvinga fram bättre klimatnytta till lägre kostnad. Vänd er gärna till flera av marknadens aktörer och ställ alltid krav på transparens. Kontakta oss gärna för anbud!


Så funkar det


Växthusgaser bidrar till global uppvärmning

Mänsklig aktivitet skapar växthusgas som gör att jordens atmosfär fungerar likt ett växthus och behåller värme från solen. Problemet idag är att olika verksamheter släpper ut för mycket växthusgaser

(koldioxid, metan, dikväveoxid och svavelhexafluorid), bland annat på grund av användning av fossila bränslen. Detta leder till förhöjd temperatur på jorden vilket ger förödande konsekvenser såsom utbredda öknar och omfattande översvämningar.

 

Klimatet är en av vår tids största ödesfrågor

Alla bör ta sitt ansvar. Vi kan göra mycket för miljön, som privatperson men framför allt inom företag och organisationer. Att klimatkompensera innebär att man tar ansvar för de utsläpp som företaget inte lyckats undvika med egna åtgärder, genom att finansiera utsläppsreduktioner utanför verksamheten.


Hur fungerar då utsläppskrediter?

Utsläppskrediter är instrument som leder till att utsläpp av växthusgaser reducerats.

De vanligast förekommande sätten att klimatkompensera via utsläppskrediter är:

 

Klimatkompensation genom utsläppsrätter, där man betalar för makulering av utsläppsrätter från EU:s handelsystem i syfte att begränsa industrins möjligheter att släppa ut växthusgaser.

 

Finansiering av VER-projekt (Voluntary Emissions Reduction-project). Åtgärder som ska minska utsläpp av växthusgaser genom exempelvis trädplantering, utbyggnad av förnyelsebar energiproduktion och energieffektiviseringar.

 

Finansiering av FN-reglerade CDM-projekt (Clean Development Mechanism-project). Genereras från projekt i u-länder. Ofta stora projekt som kräver omfattande ekonomiska insatser.

 

Vad gör Klimatinstitutet?

Vi hjälper våra uppdragsgivare att förena affärsnytta med klimatnytta. Klimatinstitutet erbjuder olika paketlösningar för klimatkompensation. Vi samordnar och administrerar inköp och tillsammans skapar vi stora resultat även med små ekonomiska medel. Med Klimatinstitutet som leverantör visar du på en miljömedvetenhet som har stor betydelse för medarbetare, intressenter och kunder. Du höjer värdet på din organisations varumärke vilket leder till fler och mer lönsamma affärer.

Hållbarhet & lönsamhet

Områden

 • Klimatkompensation
 • Klimatcertifiering
 • Miljöpolicy, Miljödiplomering
 • Corporate Social Responsibility
 • ISO-komplement
 • Green Marketing
 • Företagsetik


Verktyg

 • Voluntary Emission Reduction
 • Certified Emission Reduction
 • European Union Allowances
 • Environmental Impact Assessment
 • Life Cycle Assessment
 • CO2 utsläppsuppskattnig


Copyright 2012 © Klimatinstitutet. Alla rättigheter reserverade